1. Ano ang pagkakaiba ng Monolingguwalismo and Monolingguwal?

1. Ano ang pagkakaiba ng Monolingguwalismo and Monolingguwal?
a. Pareho lang sila
b. Wala sa nabanggit.
c. Ang Monolingguwalismo ay para sa bansa at ang Monolingguwal ay para sa tao.
d. Ang Monolingguwal ay para sa bata at ang Monolingguwalismo ay para sa matanda,
2. Kapag si Joe nagsasalita ng Ingles at Tagalog higit na maiging gamitin ang Filipino sa usaping
ito, siya ba ay isang Monolingguwal?
a. Oo
b. Hindi
c. Pareho lang
d. Tama
3. Ano ang Bilingguwalismo?
a. ang tawag sa paggamit ng maraming lenggwahe o wika. c. Ito ay ang tawag sa wika.
b. Ito ang tawag sa paggamit ng dalawang uri ng lenggwahe o wika d. Wala sa nabanggit.
4. Ano ang Bilingguwal?
a. Ang tawag sa taong may kakayahang gumamit ng dalawang wika o dayalekto.
b. Ang tawag sa taong may kakayahang magsalita.
c. Ang tawag sa taong may kakayahang gumamit ng wika o dayalekto.
d. Ang tawag sa dalawang wika o dayalekto.
5. Ang isang tao ay masasabi nating bilingguwal kung may kakayahan itong gumamit ng dalawang
wika o dayalekto nang may
a. Kaalaman
b. kahusayan c. Kasipagan
d. kababawan
_6. Ano ang Multilingguwalismo?
a. Kakayahang makapagsalita ng higit sa isang wika.
b. Kakayahang makapagsalita ng isang wika.
c. Kakayahan ng isang indibidwal na gumamit ng dalawang wika.
d. Kakayahang makapagsalita ng higit sa dalawang wika.
7. Sino ang bayaning Pilipino ang may kakayahang magsalita ng iba’t ibang lengguwahe?
a. Emilio Aguinaldo
b. Apolinario Mabini c. Andres Bonifacio d. Dr. Jose Rizal
__8. Ano ang salin sa wikang Filipino ng “What an extravagant dress you’re wearing!”?
a. “Okay gara ng iyong kasuotan!”
c. “Okay galing ng iyong kasuotan!”
b. “O kay ganda ng iyong kasuotan1” d. “Okay grande ng iyong kasuotan!
9. Ano ang madalas gamitin na lingguwahe nating mga Pilipino sa kasalukuyan?
a. Bisaya at Espanyol b. Tagalog at Bisaya c. Filipino at Espanyol d. Ingles at Filipino
10. Ano ang tagalog sa Filipino ng “oyster”?
a. taluba
b. kangkong
c. talaba
d. taho
11. Ayon kay “Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa
paraang arbitraryo. Ang mga tunog na hinuhugisan o binigyan ng makabuluhang simbolo (letra) na
pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagbuo ng kaisipan.”
a. Gleason
b. Webster
c. Lopez
d. Cruz
___12. Bukod sa pagiging pambansang wika ng Pilipinas, iniaatas din ng Konstitusyon ng 1987 ang
paggamit sa Filipino bilang wikang __
a. katutubo b. nagbabago c.panturo d. opisyal​

Answer :

 1. B
 2. B
 3. B
 4. A
 5. B
 6. D
 7. D
 8. A
 9. D
 10. C

 

Explanation:

 1. Ang Monolingguwalismo ay isang wika samantalang ang monolingguwal ay tawag sa taong iisa lamang ang wika.
 2. Si Joe ay isang bilungguwal dahil kaya niyang magsalita gamit ang Ingles at Filipino.
 3. Ang tawag sa paggamit ng dalawang uri ng lenggwahe o wika ay bilingguwalismo.
 4. Ang tawag sa taong may kakayahang gumamit ng dalawang wika o dayalekto ay bilingguwal.
 5. Ang isang tao ay masasabi nating bilingguwal kung may kakayahan itong gumamit ng dalawang  wika o dayalekto nang may kahusayan.
 6. Ang multilingguwalismo ay ang kakayahang makapagsalita ng higit sa dalawang wika.
 7. Si Dr. Jose Rizal ang bayaning Pilipino na may kakayahang magsalita ng iba’t ibang lengguwahe.
 8. “O kay gara ng iyong kasuotan!” ang salin sa wikang Filipino ng “What an extravagant dress you’re wearing!”
 9. Ingles at Filipino ang madalas gamitin na lingguwahe nating mga Pilipino sa kasalukuyan.
 10. Talaba ang salin sa Filipino ng ‘oyster’.’

 

Our team advises readers to look into the following questions :What is the Dynamics, Timbre, Tempo, and Texture of Hudhud?