1. Dating datu o pinuno ng barangay.

1. Dating datu o pinuno ng barangay.
2. Sinisingil bilang buwis,
3. Kawal ng hari ng Espanya
4. Pangkat ng misyonero napadpad sa
Cainta
5. Tawag sa mga kalalakihan ng sapi
paggawa
kolonyalismo ang pagpapalaganap​

Answer :

Pamumuhay sa Ilalim ng mga Espanyol.

Narito ang mga tamang sagot:

  1. Cabeza de Barangay
  2. Reales
  3. Conquistador
  4. Heswita (Jesuit)
  5. Polista

Explanation:

Noong panahon ng mga Kastila, ang mga dating datu ay naging mga cabeza de barangay. Sila ang tumutulong upang pamahalaan ang isang barrio. Kung ikaw ay nabuhay noong panahon ng mga Espanyol at isa kang lalaki na ang edad ay 16 hanggang 60, kailangan mong magsilbi sa ilalim ng programang polo y servicio. Ito ay sapilitang paggawa, at ang mga nagtatrabaho ay tinatawag na polista. Bukod pa riyan, kukuhanan ka rin ng reales ng mga Kastila bilang buwis. Minsan, mga ani ang kanilang kinukuha.

Mga conquistador naman ang tawag natin sa mga kawal ng Hari ng Espanya, at ang mga napadpad sa Cainta na mga misyonero ay nabibilang sa mga Heswita.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Which of the following is TRUE about physical activities? Select one: a. Physical activities are only limited to exercise programs. b. Physical activities help relieve the body of stress c. Physical activities can prevent all diseases. d. Physical activities only add pressure to the body.