Akrostik ng salitang nutrisyon

Akrostik ng salitang nutrisyon

Answer :

A-ting tandaan Buwan ng Nutrisyon

n- ngayon ay ating pinagdiriwang mga usaping pangkalusugan

g-intong paalala sa mga tao nasa lungsod o probinsya man

 

N-agdiriwang ang buong sambayanan

u-pang kalampagin mga maling pamamaraan sa ating kalusugan

t-ayo magsama-sama at ipagdiwang Buwan ng Nutrisyon

r-ekomendasyon at pamamaraan

i-toy ilan lamang na kailangan sundin

s-apagkat mga wastong tuntunin naksalalay sa atin

y-an ang kailangan ng buong sambayan

o-rganisado, masustansyang pagkain, ehersisyo at positibong kaisipan

n-a  magiging panuntunan sa pagkakaroon ng malusog na katawan

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga tagpuan sa cupid at psyche