Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Ito ay totoo dahil _______

Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Ito ay totoo dahil _______
A. Umaayon sa lahat ng panahon at pagkakataon.
B.Mula sa sariling pag-alam at pakiramdam.
C. Angkop sa pangangailangan at kakayahan.
D. Para sa ikabubutu ng lahat at hindi ng iilan lamang.

Answer :

D. Para sa ikabubutu ng lahat at hindi ng iilan lamang.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Kailan dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas