ang______ay magkasalungat na kulay na matatagpuan sa color wheel a. teriary colors b. primary colors c. secondary colors d. complementary colors​

ang______ay magkasalungat na kulay na matatagpuan sa color wheel a. teriary colors b. primary colors c. secondary colors d. complementary colors​

Answer :

D. Complementary colors​

Explanation:

Mga magkasalungat na kulay na matatagpuan sa color wheel.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Di mabuting katangian ni don juan? ​