Ano ang kahologan ng triboto

Ano ang kahologan ng triboto

Answer :

Ang tributo ay isang kayamanan na kadalasang di-salapi na binibigay ng isang partido sa isa pa bilang tanda ng paggalang o, sa kadalasang konteksto sa kasaysayan, tanda ng pagpapasakop o pagkampi.

Our team advises readers to look into the following questions :Characteristics of the musical style of antonio molina