Ano ang katarungang panlipunan?

Ano ang katarungang panlipunan?

Answer :

Katarungang Panlipunan

Ang katarungang panlipunan ay nakasalalay sa mga probisyon ng Bill of Rights at sa iba pang bahagi na nakasaad sa ating  konstitusyon. Ito ay nagiging pamantayan ng isang indibiduwal kung nilalabag ba ng makapangyarihang tao, grupo o institusyon  ang iyong karapatan at dignidad.

Bakit mahalaga ang katarungang Panlipunan?

Napakahalaga  ng  katarangungang panlipunan  sa isang sibilisadong bayan dahil pinoproteksyunan nito ang kanyang mamayan sa anumang tipo ng karahasan o pang hahamak sa buhay at ari-arian ng isang tao.  Para maging maunlad ang bayan napakahalaga na galangin ang karapatang ito anuman ang magiging resulta. Ang katarungang panlipunan ay isang proseso na nag uugnay sa estado at indibidwal. Binibigyan ng karapatan ng estado ang bawat isa sa kanyang mamamayan na maging malaya at lasapin ang mga karapatan para mabuhay ang bawat isa ng payapa at masagana.

Ang ilang mga halimbawa ng katarungang panglipunan ay social services tulad ng:

  • libreng edukasyon
  • regulasyon sa presyo ng bilihin
  • libreng pagamutan at iba pa

Kaakibat naman  nito  ay ang pagbibigay suporta  ng  mamamayan sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa estado  sa pamamagitan ng pagsunod sa alituntunin ng batas tulad ng tamang pagbabayad ng buwis at iba pa

Narito ang ilan sa mga Katipunan ng mga Karapatan o Bills of Rights

  1. Sinasabi ng artikulo III seksiyon 1 na “Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, or ariarian ang sino mang tao nang hindi kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas.”
  2. Sinasabi ng artikulo III seksiyon 2 na “Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin, at hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang mayhabla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyakang tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin.”
  3. Sinasabi ng artikulo III seksiyon 3 na “Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal na utos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiibang kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinakda ng batas.  Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito o sa sinusundang seksyon.”
  4. Sinasabi ng artikulo III seksiyon 4 na “Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayabang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan.”
  5. Sinasabi ng artikulo III ng seksiyon 5 na “Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito.  Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili.   Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit pangrelihiyon sa pagsasagamit ng karapatang sibil o pampulitika.”

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang pagkakatulad ng awit at korido