Ano ang tugma ng tulang ang aking pag ibig

Ano ang tugma ng tulang ang aking pag ibig

Answer :

Narito ang tulang ng ang aking pag-ibig:

Ang Aking Pag-ibig

(How Do I Love Thee-Sonnet XLIII ni Elizabeth Barret BrowningIsinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago)

Ibig mong mabatid, ibig mong malaman

Kung paano kita pinakamamahal?

Tuturan kong lahat ang mga paraan,

Iisa-isahin, ikaw ang bumilang.

Iniibig kita nang buong taimtim,

Sa tayog at saklaw ay walang kahambing,

Lipad ng kaluluwang ibig na marating

Ang dulo ng hindi maubos-isipin.

Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay

Ng kailangan mong kaliit-liitan,

Laging nakahandang pag-utus-utusan,

Maging sa liwanag, maging sa karimlan.

Kasinlaya ito ng mga lalaking

Dahil sa katwira’y hindi paaapi,

Kasingwagas ito ng mga bayaning

Marunong umingos sa mga papuri.

Pag-ibig ko’y isang matinding damdamin,

Tulad ng lumbay kong di makayang bathin

Noong ako’y isang musmos pa sa turing

Na ang pananalig ay di masusupil.

Yaring pag-ibig ko, ang nakakabagay

Ay ang pag-ibig ko sa maraming banal,

Na nang mangawala ay parang nanamlay

Sa pagkabigo ko at panghihinayang.

Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na,

Ngiti, luha, buhay at aking hininga!

At kung sa Diyos naman na ipagtalaga

Malibing ma’y lalong iibigin kita.

Ang tulang ang aking pag-ibig ay naglalaman ng sukat na lalabindalawahin, tugma na katinig or di ganap  at talinhagang, Lipad ng kaluluwang ibig na marating, Ang dulo ng hindi maubos-isipin

 

Our team advises readers to look into the following questions :What kind of relationship does the letter describe​