Ano para sayo ang kahalagahan ng buhay

Ano para sayo ang kahalagahan ng buhay

Answer :

Kahalagahan ng Buhay

Ang buhay ang isa sa pinakamahalagang regalo ng Dios Amang lumikha; kinasangkapan niya ang mga magulang o mag-asawa upang lumikha ng panibagong buhay. Totoong mahiwaga ang buhay, ito ay parang singaw na minsan ay mapaparam at minsan ding uusbong.

Isa ang tao sa pinakamahalagang nilikha ng Dios; sila ay kawangis at kadugtong ng buhay ng mundo. Ang bawat tao ay may-angking talino, ugali at kakayahan na siyang bumubuo sa pag-iral ng daigdig; sila ay magkakaiba ng kanilang kakanyahan. Ang pagkakaibang ito ang nagpapagalaw sa iba’t ibang kagandahan ng na mayroon ang mundo.

Mahalaga ang buhay sapagkat ito ang tutupad sa mithiin ng bawat tumataglay nito; ito ang kikilos upang maabot ang naisin ng isip. Kung walang buhay, ang mundo ay katulad ng isang bato walang pangarap at walang progreso.

Ang buhay ay higit pa sa iniisip ng lahat, hindi lamang tao ang mayroon nito; sapagkat, ang halaman at mga hayop ay nagtataglay din. Walang halamang sisibol at hayop na dadami kung ang buhay ay wala. Kanino kukuha ng pagkain ang tao? At maging ang mga hayop? Lahat ng bagay sa mundo ay hindi iiral o gagalaw kung ang buhay ay hindi taglay.

Bilang isang kabataan at mamamayan gamitin ang buhay ayon sa ikabubuti ng mga susunod pang henerasyon. Ang taglay na talino at abilidad ay gawing sandata sa pag-abot ng mabubuting layunin bilang kontribusyon sa pagpapanatili ng mundong buhay.

 

Our team advises readers to look into the following questions : (fraction) 5 3/4-3 1/8=n​