Anong ibig sabihin ng sektor

Anong ibig sabihin ng sektor

Answer :

Ibig Sabihin ng Sektor

Ang sektor ay tumutukoy sa isang grupo o pangkat na namamahala sa kapakanan ng nasasakupan at may mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan tungo sa pagtupad ng mga layunin, ito rin ang natatanging bahagi ng isang lipunan o bansa, maraming mga sektor ang bumubuo sa lipunan o sa bansa.

May limang pangunahing sektor ang lipunan at ito ay ang mga:

Limang (5) Sektor ng Lipunan

1. Pamilya

Ang pamilya ang sinasabing isang maliit na antas ng lipunan. Ang pamilya rin ang isa sa pinakamahalaga at pinakaimportanteng tao sa buhay ng bawat isa. Sila ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin. Dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa. Dito rin nagmumula ang pakiramda ng pagiging ligtas at payapa. Ang ating pamilya rin ang nagbubuklod sa bawat isa, sama-samang lumalaban sa kahit na anong pagsubok at hamon ang dumating sa bawat isa.

2. Media

Ang media ang nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan o tao sa isang lipunan. Nagbibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa isang lipunan at sa buong bansa.

3. Paaralan

Katulong ng pamilya, sa paaralan ikalawang nahuhubog ang mga pag-uugali at mga pagpapahalaga at ditto nalilinang ang mga angking talento at kakayahan ng isang kabataan.

Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat makamtan ng isang tao sa kanyang buhay, ito ang magsisilbing susi sa tagumpay, ito ang humuhubog sa ating mga isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang sapat na edukasyon maaari kang magkaroon ng isang mas mahusay at maayos na kinabukasan at maging handa sa hinaharap. Ito rin ang nagsisilbing sandata na magagamit natin para mabago ang lipunang ating ginagalawan.

4. Simbahan  

Ang simbahan ang institusyon na tumutulong sa bawat kasapi ng lipunan na magkaroon ng kamalayan sa nararapat na moral at espiritwal na pamumuhay. Ito ang naglalapit sa atin sa Panginoon na siyang lumikha sa buong sangkatauhan.

5. Pamahalaan o Estado

Ang pamahalaan o estado ang nagmamalasakit sa mga mamayan at mga taong kanyang nasasakupan. Ito ang may kakayahang magpaunlad ng isang lipunan at gumagawa at nagpapatupad ng mga batas. Nangangalaga sa kaayusan ng lipunan at upang magsakatuparan sa mga programa upang matugunan ang anumang pangangailangan ng mamamayan.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Learning Task 3: Observe the figure below and answer the questions that follow.