Find the actual elapsed time and estimated elapsed time of the following:

Find the actual elapsed time and estimated elapsed time of the following:
1. 10:28 am to 10:00 am
2. 8:06 am to 8:58 Am
3. 6:35 pm to 7:03 pm
4. 3:22 pm to 3:45 pm
5. 5:30pm to 6:12 pm​

Answer :

Elapsed Time

  1. Actual Elapsed Time: 28 minutes; Estimated Elapsed Time: 30 minutes
  2. Actual Elapsed Time: 52 minutes; Estimated Elapsed Time: 50 minutes
  3. Actual Elapsed Time: 28 minutes; Estimated Elapsed Time: 30 minutes
  4. Actual Elapsed Time: 23 minutes; Estimated Elapsed Time: 20 minutes
  5. Actual Elapsed Time: 42 minutes; Estimated Elapsed Time: 40 minutes

Step-by-step explanation:

How To Find The Actual Elapsed Time and Estimated Elapsed Time

Elapsed time refers to the amount of time that has passed from the starting time to the final time. To find the actual elapsed time, you have to subtract the starting time from the final time. Then, to find the estimated elapsed timeround off the actual elapsed time.

Solution:

1. 10:28

– 10:00

28 minutes

The number besides 2 is 8 so round up. It will become 30.

Actual Elapsed Time: 28 minutes

Estimated Elapsed Time: 30 minutes

2. 8:58

– 8:06

52 minutes

The number besides 5 is 2 so round down. It will become 50.

Actual Elapsed Time: 52 minutes

Estimated Elapsed Time: 50 minutes

3. 7:03

– 6.35

28 minutes

The number besides 2 is 8 so round up. It will become 30.

Actual Elapsed Time: 28 minutes

Estimated Elapsed Time: 30 minutes

4. 3:45

– 3.22

23 minutes

The number besides 2 is 3 so round down. It will become 20.

Actual Elapsed Time: 23 minutes

Estimated Elapsed Time: 20 minutes

5. 6:12

– 5:30

42 minutes

The number besides 4 is 2 so round down. It will become 40.

Actual Elapsed Time: 42 minutes

Estimated Elapsed Time: 40 minutes

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ang anti-violence against women and their children act ay isang batas na nagsasaad ng mga karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak, ito ay nagbibigay ng lunas at proteksiyon sa mga biktima nito. sino ang mga kababaihang tinutukoy sa batas na ito