Gawain sa Pagkakatuto Bllang 4: Gumawa ng tsart na may dalawang kolum, sa unang kolum ay isulat ang mga panson

Gawain sa Pagkakatuto Bllang 4: Gumawa ng tsart na may dalawang kolum, sa unang kolum ay isulat ang mga panson
salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo o hanapbuhay at sa pangalawa naman sila
ang mga hakbang kung paano mo ito maisasakatuparan. Gawin ito sa inyong sagutang papel
Tsart ng aking Hakbangin
Mga pansariling salik sa pagpill ng tamang kursong
akademiko teknikal-bokasyonal, negosyo
hanapbuhay
o
o
Hakbang Kung Paano Isasagawa
1. Talento
2. Kasanayan (skills)
3. Hilig
4. Pagpapahalaga
5. Mithiin​

Answer :

1.Talento (Kumanta) – Kailangan mong mag ihersisyo sa pagkanta sapagkat dito gaganda at mag iimpove ang boses mo.

2.Kasanayan (Gumuhit)- Gumuhit ka ng paborito mo o kung ano ang gusto mong iguhit. Sanayin mo ito upang mas lalong masanay ka sa pag guguhit.

3.Hilig (Makinig ng musika at Magbasa)- sapagkat ito’y nag papasaya sa akin. Kailangan kong mag basa habang nakikinig ng musika sapagkat ito ay nakakadaragdag ng pag iingles at mabilis na salita sa iyong kausap o trabaho

4.Pagpapahalaga (Pananampalataya sa Diyos)- Mag dasal araw-araw sa may kapal sapagkat ito ang nakakabawas ng ating takot at kaba sa pag pili ng kurso. Dito tayo tutungan ng panginoon sa ating pag pili ng kurso

5.Mithiin (Doctor o Seaman)- Kailangan mong pagisipan ng mabuti sa pag pili ng kurso. Sapagkat ito ang iyong kinabukasan. Pag isipan at pagusapan muna ng iyong pamilya at ikaw, upang malaman mo ang iyong mithiin sa buhay. Kaya mag aral ng mabuti upang makamit ang iyong mga pangarap

 

Our team advises readers to look into the following questions :what is the percentage concentration in the following solution: 5g sucrose in 90 grams water? A. 4% B. 5% C. 6% D.7%