Gawain sa Pagkatuto Bílang 4: Maglahad ng ilang impormasyon na

Gawain sa Pagkatuto Bílang 4: Maglahad ng ilang impormasyon na

nagpapakita ng aspektong pangkultura, tulad ng kaugalian, kalagayang
panlipunan at paniniwala o prinsipyong masasalamin sa epikong Labaw
Donggon. Subuking gamitin ang alinman sa mga pang-ugnay sa paglalahad
tulad ng una, pagkatapos, samantala, gayundin, sumunod, sa wakas, at
samakatuwid sa pagbibigay ng impormasyon. Gawin sa ságútang papel.

active attachment
Answer :

Mga Aral mula kay Labaw Donggon
Paksa: Kaugalian

Sariling Paglalahad: Ang makikita nating mga kaugalian sa epikong Hinilawod ay ang pagiging mahigpit ng pagkakabuklod-buklod ng pamilyang Pilipino. Makikita natin kung gaano kasugid na hinanap ng kanyang mga anak si Labaw Donggon, at kung paano nila hinarap ang mga panganib para matunton lamang ang kanilang ama.

Paksa: Kalagayang Kultura

Sariling Paglalahad: Makikita sa epiko ng Hinilawod ang pagpapahalaga ng mga Hiligaynon sa kanilang mga kultura at tradisyon. Ang pagsasalin ng kwento ni Labaw Donggon sa mga mas batang henerasyon ay maaaring maging susi upang hindi mawala ang epikong ito.

Paksa: Paniniwala o Prinsipyo

Sariling Paglalahad: Iba-iba ang paniniwala at prinsipyo na makukuha sa epikong Hinilawod, ngunit ang tumatak sa aking isipan ay ang prinsipyo ng pagiging isang matapang na indibidwal.

 

Our team advises readers to look into the following questions : Mga katangian Ng prinsipe at alamid?(sa nobelang Ang munting prinsipe)