Give the pattern rule of the following sequence

Give the pattern rule of the following sequence.
1)1,4,7,10,13
rule:
2)2,8,32,128,512
rule:
3)23,31,39,47,55
rule:
4)2,9,44,219,1094
rule:
5)3,8,18,38,78
rule:
6)14,17,20,23,26
rule:
7)37,39,41,43,45
rule:
8)24,30,36,42,48
rule:
9)60,56,52,48,44
rule:
10)99,110,121,132,143
rule:​

Answer :

Pattern Rules

  1. add 3
  2. multiply 4
  3. add 8
  4. multiply 5 then subtract 1
  5. multiply 2 then add 2
  6. add 3
  7. add 2
  8. add 6
  9. subtract 4
  10. add 11

Solutions:

1. Rule: add 3

1 + 3 = 4

4 + 3 = 7

7 + 3 = 10

10 + 3 = 13

2. Rule: multiply 4

2 x 4 = 8

8 x 4 = 32

32 x 4 = 128

128 x 4 = 512

3. Rule: add 8

23 + 8 = 31

31 + 8 = 39

39 + 8 = 47

47 + 8 = 55

4. Rule: multiply 5 then subtract 1

2 x 5 – 1 = 10 – 1 = 9

9 x 5 – 1 = 45 – 1 = 44

44 x 5 – 1 = 220 – 1 = 219

219 x 5 – 1 = 1095 – 1 = 1094

5. Rule: multiply 2 then add 2

x 2 + 2 = 6 + 2 = 8

8 x 2 + 2 = 16 + 2 = 18

18 x 2 + 2 = 36 + 2 = 38

38 x 2 + 2 = 76 + 2 = 78

6. Rule: add 3

14 + 3 = 17

17 + 3 = 20

20 + 3 = 23

23 + 3 = 26

7. Rule: add 2

37 + 2 = 39

39 + 2 = 41

41 + 2 = 43

43 + 2 = 45

8. Rule: add 6

24 + 6 = 30

30 + 6 = 36

36 + 6 = 42

42 + 6 = 48

9. Rule: subtract 4

60 – 4 = 56

56 – 4 = 52

52 – 4 = 48

48 – 4 = 44

10. Rule: add 11

99 + 11 = 110

110 + 11 = 121

121 + 11 = 132

132 + 11 = 143

 

Our team advises readers to look into the following questions :5 halimbawa ng pokus sa tagaganap o aktor