He formulated the principle behind electromagnetic induction

He formulated the principle behind electromagnetic induction

Answer :

Michael Faraday is the one who formulated the principle behind electromagnetic induction.

Our team advises readers to look into the following questions : Ang ekonomiks ay isang agham panlipunan sapagkat: