Ipaliwanag at bigyang patotoo ang pilosopiya ng India na “Pinagpala ng Diyos ang maganda, matalino, at kumikilos ng naaayon sa lipunan.”

Ipaliwanag at bigyang patotoo ang pilosopiya ng India na “Pinagpala ng Diyos ang maganda, matalino, at kumikilos ng naaayon sa lipunan.”

Answer :

Dahil sa kilalang kultura ng mga taga India ang pagkakaroon ng sistema na kung saan ang pag-uuri-uri ng tao ay napapaloob o ang tinatawag na “Caste System”. Ang kanilang relihiyong Hinduismo ay may malaking kaugnayan dito base sa pag-uuri uri ng tao. Ang mga taong nasa apat na  kategorya ay may kanya-kanyang katangian. Ayon sa pilosopiyang “Pinagpala ng Diyos ang maganda, matalino, at kumikilos ng naaayon sa lipunan.” Ito na siguro ang binabanggit na kabilang sa sistemang Caste dahil lahat ng katangian ay nakapaloob sa kanila kaya sila ay nararapat na kumilos ayon sa uri nila.

 

Our team advises readers to look into the following questions :Mga paraan ng paglinang paano isasagawa​