Magbigay ng slogan tungkol sa karapatang pantao

Magbigay ng slogan tungkol sa karapatang pantao

Answer :

Mga Halimbawa ng Slogan tungkol sa Karapatang Pantao

Ilan sa mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng Slogan tungkol sa Karapatang Pantao:

  1. Karapatan ng Isa, Karapatan ng Lahat
  2. Ang aking Karapatan ay Kaarapatan mo
  3. Pantay na batas ay tungo sa magandang Kinabukasan
  4. Kalayaan ng mamamayan, mahalaga sa pag-unlad
  5. Paglabag sa karapatang Pantao, Mahalagang Pagtuunan ng Pansin

 

Ang karapatang pantao o ”human rights” ay tumutukoy sa payak na karapatan at pangkalahatang karapatan kahit ano man ang iyong katayuan sa buhay.

Ilan sa mga kabilang sa karapatang pantao ang mga sumusunod na karapatan:

  • Karapatan sa Pagkain
  • Karapatan sa Edukasyon
  • Karapatang Maghanapbuhay
  • Kalayaan sa Pagsasalita
  • Pagkapantay-pantay sa Batas

 

Our team advises readers to look into the following questions :Ano ang kahulugan ng mekanismo