Paano nakahihigit ang tao sa halaman at hayop?

Paano nakahihigit ang tao sa halaman at hayop?

Answer :

Sagot:

Nakakahigit ang tao sa halaman at hayop dahil tayo lang ang binigyan ng Diyos ng kakayahan na makapag-isip, makadama at magsalita. Bukod diyan, ang tao ay inatasan na pamahalaan ang mga hayop at pangalagaan ang mga halaman sa paligid. Gayundin, tayong mga tao ay may isip na tutulong upang makapagdesisyon sa buhay natin.

Paliwanag:

Lahat ng mga bagay na ito ay masasabing mga nilikha ng Diyos. Pero ang mga hayop at halaman ay maituturing na mas mababang uri sa ating dahil marami silang mga bagay na hindi nila taglay kumpara sa atin. Kung saan, ang mga hayop ay wala namang kakayahang magpasiya at maaaring umaaasa lang sa mga kauri nila. Maging sa mga halaman na nagbibigay lang ganda sa kalikasan at nagsisilbing pagkain sa atin.

Isa pang bagay, tayong mga tao ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. Ibig sabihin, yung mga katangian ng Diyos ay natataglay nating mga tao. At itong mga bagay na ito ay wala sa mga hayop at halaman. Pero kung ang isang tao ay tatahak sa maling pagkilos na ingatan at alagaan ang mga hayop at halaman, maaaring maapektuhan sila. Kaya bilang mga indibiduwal, may responsibilidad tayo na alagaan ang mga ito dahil mga buhay na nilalang sila ng Diyos na dapat pagkamahalin.

Anu-ano pa ang ilang bagay na nakakahigit ang tao sa hayop?

  • Mayroon itong angking talento at abilidad
  • May kilos-loob
  • Nakakapagsalita at nakakapagsabi ng niloloob
  • Nakakapagdesisyon at nakikita kung ano ang tama at mali

 

Our team advises readers to look into the following questions : A guava with a mass of 0.200 kg has a weight of​