Panuto: Ibigay ang hinihingi sa bawat kahon.​

Panuto: Ibigay ang hinihingi sa bawat kahon.​

active attachment

 

Our team advises readers to look into the following questions :Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 : Punan ng tamang sagot ang patlang. Gawin iyo sa iyong kuwaderno.