Sampung utos ng kalikasan

Sampung utos ng kalikasan

Answer :

Ang Sampung Utos para sa Kalikasan

1. Ang tao na nilikha ng Diyos na kaniyang kawangis ang siyang nasa itaas ng lahat ng kaniyang mga nilikha ay marapat na may pananagutang gamitin at pangalagaan ang kalikasan bilang pakikiisa sa banal na gawain ng pagliligtas.

2. Ang kalikasan ay hindi nararapat na gamitin bilang isang kasangkapan na maaring manipulahin at ilagay sa mas mataas na lugar na higit pa sa dignidad ng tao.

3. Ang responsibilad na pang-ekolohikal ay gawaing para sa lahat bilang paggalang sa kalikasan at para rin sa lahat, kabilang na ang mga henerasyon ngayon at ng sa hinaharap.

4. Sa pagharap sa mga suliraning pangkalikasan, nararapat na isaalang-alang muna ang etika at dignidad ng tao bago ang makabagong teknolohiya.

5. Ang kalikasan ay hindi isang banal na reyalidad na taliwas sa paggamit ng tao. Ang paggamit dito ng tao ay hindi kailanman mali, maliban na lamang kung ginagamit ito na taliwas sa kung ano ang kaniyang lugar at layunin sa kapaligiran o ecosystem.

6. Ang politika ng kaunlaran ay nararapat na naaayon sa politika ng ekolohiya. Ang halaga at bawat pagpapaunlad sa kapaligiran ay nararapat na bigyang-pansin at timbangin nang maayos.

7. Ang pagtatapos o wakas ng pangmundong kahirapan ay may kaugnayan sa pangkalikasang tanong na dapat nating tandaan, na ang lahat ng likas na yaman sa mundo ay kailangang ibahagi sa bawat tao na may pagkakapantay-pantay.

8. Ang karapatan sa isang malinis at maayos na kapaligiran ay kailangang protektahan sa pamamagitan ng pang internasyonal na pagkakaisa at layunin.

9. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay nangangailangan ng pagbabago sa uri ng pamumuhay na nagpapakita ng moderasyon o katamtam at pagkontrol sa sarili at ng iba. Ito ay nangangahulugang pagtalikod sa kaisipang konsyumerismo.

10. Ang mga isyung pangkalikasan ay nangangailangan ng espiritwal na pagtugon bunga ng paniniwala na ang lahat na nilikha ng Diyos ay kaniyang kaloob kung saan mayroon tayong responsibilidad.

Mga Batas tungkol sa Kalikasan

1. Republic Act 7586- o kilala bilang National Integrated Protected Areas.

2. System Act of 1992- mahigpit at istriktong kahalagahan ng pagpapanatili sa mga likas na biyolohikal at pisikal na pagkakaibaiba sa kapaligiran.

3. Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995- Ang batas na ito ay kumikilala sa lahat ng yamang mineral na matatagpuan sa mga lupaing pribado at pampubliko na nasa loob ng hangganan ng isang bansa na tanging sonang ekonomiko ng Pilipinas bilang pag-aari ng Estado.

4. Republic Act 9003 Ecological Solid Waste Management Act of 2003-Ang pamahalaan o gobyerno ay nagtakda ng iba’t ibang mga pamamaraan para makolekta at mapagbukod-bukod ang mga solid waste na basura sa bawa’t barangay.

5. Republic Act 8749 Philippine Clean Air Act of 1999- itinataguyod ng Estado bilang isang patakaran upang mapanatiling balanse ang pagitan ng kaunlaran at pangangalaga ng kalikasan. Kinikilala rin ng Estado ang karapatan ng mga mamamayang makalanghap ng malinis na hangin mula sa kalikasan at magamit nang kasiya-siya ang ating likas na yaman.

6. Presidential Decree 1067 Water Code of the Philippines ang P.D 1067- ito ay pangunahing nakasentro sa tubig ng karagatan na nasa hurisdiksiyon ng Pilipinas. Ang layunin ng batas na ito ay maitatag ang batayan sa konserbasyon ng tubig.Hangarin din ng batas na ito na mapanatiling malinis ang ating mga karapatan at obligasyon ng mga gumagamit ng tubig na proteksiyonan at pangalagaan ang mga nasabing karapatan.

7. Republic Act 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act. – Ang batas na ito ay naglalaan ng konserbasyon at ng proteksiyon para sa mga maiilap na hayop at sa kanilang mga tirahan.

Ano ang pangangalaga ng kalikasan?

Ito ay ang wastong gawain na ginagawa natin sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan at paggalang sa inang kalikasan. Ito rin ang hindi pag-abuso sa mga mga biyayang binibigay ng kalikasan at pagsunod sa mga batas pangkalikasan.

Bakit kailangang pangalagaan ang kalikasan?

Mahalagang pangalagaan natin ang ating inang kalikasan dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Malaking tulong ang naibibigay o naidudulot nito sa ating mga tao. Unang una dyan ang pagbibigay ng mga puno ng sariwang hangin, silungan at mga pananim na ating kinakain at pinagkakakitaan. Pangalawa ang mga dagat na pinagkukunan natin ng pagkain at hanap buhay. Marami pang mga ibang bagay ang naibibigay ng kalikasan na kailangan natin araw-araw kaya dapat lamang nating palaguin at huwag abusuhin ito.

 

Our team advises readers to look into the following questions : 5 halimbawa ng payak na pangungusap