Who is being referred to the song auld lang syne

Who is being referred to the song auld lang syne

Answer :

The song ‘Auld Lang Syne’ is not only familiar to most of us, but famous all around the globe. ‘Auld Lang Syne’ is sung everywhere throughout the world, summoning a feeling of having a place and cooperation, marked with sentimentality. The expression ‘Auld Lang Syne’ generally deciphers as ‘for old times’ sake’, and the melody is tied in with preserving old friendships and looking back over the events of the year. The song is a celebration of friendship and memories with friends. The song gives so much value to the old times. The song has a primary of keeping friendship intact as before.

 

Our team advises readers to look into the following questions : 7. Ano ang tunguhin ng isip ng tao? a kabutihan c. karangalan b. katotohanan d. kalayaan 8. Sa pamamagitan ng kilos-loob nahahanap ng tao ang a. kabutihan c. karangalan b. katotohanan d. kalayaan a. 9. Ano ang pangunahing gamit ng kilos-loob ng tao? umunawa b. pandama c. ugnayan d. kumilos o gumaw 10. Paano mapamamahalaan ng tao ang kanyang kilos? a. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kontrol sa sarili o disiplina. b. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mahabang proseso ng pag-iisip at pamimili. c. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kalayaan at kilos-loob. d. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga taong nakaaalam at puno ng karanasan. 11. Ang kilos-loob ay bulag. Ang pahayag ay a. Tama, dahil wala itong taglay na panlabas na kamalayan. b. Tama, dahil umaasa lamang ito sa ibinibigay na impormasyon ng isip. c. Mali, dahil nakikilala nito ang gawang mabuti at masama. d. Mali, dahil may kakayahan itong hanapin ang kanyang tunguhin 12. itinuturing ang tao na ‘kawangis ng Diyos”. Ang sumusunod ay kasingkahulugan ng “kawagis” maliban sa a.katulad b. kahawig C. kakambal d. kamukha 13. Nakasalalay sa tao na pag-aralan at alamin ang higit na mabuti upang ito ang kanyang piliing gawin. Ang pahayag ay a. Tama, dahil hindi lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. b. Mali, dahil lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. c. Tama, dahil lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. d. Mali, dahil hindi lahat ng mabuti ay magkakapareho ng uri. 14. Ang isip at kilos-loob, tulad ng katawan ay kailangang gawin ang sumusunod maliban sa a. sanayin b. gawing ganap c. paunlarin d. kilalanin 15. Ito ay instrumento sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. a kamay o katawan b. isip C. puso d. damdamin​